Skip to main content

Gidrazosoedineniya

gidrazosoedineniyaorganicheskie spojine, ki vsebujejo gidrazogruppu -NH-NH-, vezan na dva hidrokarbilne skupine (npr kot pri C hydrazobenzene 6 H 5 NHNHC 6 H 5 ). * GIDRAZOSOEDINENIYAGIDRAZOSOEDINENIYA, organske spojine, ki vsebujejo gidrazogruppu -NH-NH-, vezan na dva hidrokarbilne skupine (npr. kot v hydrazobenzene C 6 H 5 NHNHC 6 H 5 ).

Enciklopedijski slovar. 2009.